ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BeautyClinic Global © 2023

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

BeautyClinic Global gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76718255.
Cliënt: de natuurlijke persoon en opdrachtgever van 18 jaar of ouder waarmee BeautyClinic Global een cosmetische / medische behandelingsovereenkomst sluit.
Cosmetische / Medische zorg: het uitvoeren van onderzoeken, keuringen, behandelingen, ingrepen bij de cliënt, het ten behoeve van cliënt voorschrijven, verstrekken en/of toedienen van medicatie, (dieet)voeding, dan wel het verlenen van enige andere dienst waaronder mede wordt verstaan het geven van adviezen aan de cliënt.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij BeautyClinic Global zich tegenover de cliënt verbindt tot het verrichten van cosmetische dan wel medische geneeskundige handelingen die rechtstreeks op de cliënt betrekking hebben. Hierbij verplichten wij ons tot een inspanningsverbintenis geen resultaat verbintenis.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BeautyClinic Global en de cliënt, tenzij vooraf schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen. Met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, worden opdrachten aan één of meer individuele artsen / behandelaars en/of medewerkers geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan BeautyClinic Global.

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening door cliënt van een door BeautyClinic Global aangeboden (schriftelijke) behandelingsovereenkomst. BeautyClinic Global zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst opgaaf doen van de met de behandeling gemoeide kosten. De kosten van voortgezette behandeling, nazorg etc. zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld of de zorgplicht van BeautyClinic Global anders voorschrijft. Door ondertekening van de overeenkomst stemt de cliënt in met de kosten van de behandeling en verplicht hij zich om deze te voldoen. BeautyClinic Global heeft het recht om zorg te weigeren met inachtneming van de wettelijke en/of gedragsrechtelijke en/of tuchtrechtelijke regelgeving. De cliënt is te allen tijde verplicht de huisregels en redelijke aanwijzingen van BeautyClinic Global op te volgen
Een overeenkomst eindigt vroegtijdig, op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, door diens overlijden of door een eenzijdige beslissing van BeautyClinic Global wanneer de betrokken behandelaar van mening is dat hiervoor gegronde en gewichtige redenen aanwezig zijn. Indien de cliënt opzegt tegen het advies van (de betrokken behandelaar van) BeautyClinic Global in, dan gebeurt dit wegens de mogelijke gevolgen van de vroegtijdige beëindiging voor de cliënt op zijn eigen risico en op voorwaarde van ondertekening van een formulier waarin BeautyClinic Global en de betrokken arts(en) en medewerkers van elke aansprakelijkheid en (na)zorg worden ontheven. Annulering, opzegging, beëindiging of ontbinding van (een deel van de uitvoering van) de overeenkomst om welke reden dan ook, laat de verplichting van de cliënt om de kosten voor verrichte of gereserveerde zorg te voldoen onverlet. Zorghandelingen die ondeelbaar zijn, worden volledig in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 – TARIEVEN EN BETALING

Tenzij anders overeengekomen, worden de behandelingskosten berekend aan de hand van door BeautyClinic Global eenzijdig vastgestelde tarieven c.q. prijzen. Alle door BeautyClinic Global redelijkerwijs te maken kosten zoals omschreven in artikel 6:96 lid 2 sub c BW, komen voor rekening van de cliënt en worden vastgesteld in overeenstemming met het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012. Indien BeautyClinic Global tevens genoodzaakt is om andere kosten dan die omschreven in artikel 6:96 lid 2 BW te maken, waaronder mede begrepen kosten in het kader van een procedure waarbij de cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dan is de cliënt gehouden de daartoe gemaakte kosten integraal te voldoen. Aanbetalingen op ingeplande behandelingen/operaties worden niet volledig gerestitueerd, indien de ingeplande behandeling/operatie wordt geannuleerd. In alle gevallen worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Consult kosten €50,- per gevoerd consult
Administratie kosten €25,-

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

BeautyClinic Global is verzekerd voor het risico van (beroeps)aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van BeautyClinic Global beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is), met een maximum gelijk aan de in rekening gebrachte of te brengen behandelingskosten. Vergoeding van indirecte schade, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen bijwerkingen en gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verwijten jegen BeautyClinic Global is beperkt tot één jaar, gerekend vanaf de datum van bekendheid met (een kans op) aansprakelijkheid. BeautyClinic Global is niet verantwoordelijk voor personen die met cliënten van BeautyClinic Global meekomen.

ARTIKEL 6 – KLACHTEN

Op grond van artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek is de cliënt verplicht om binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek in de cosmetische zorg heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, BeautyClinic Global hierover te informeren. De termijn waarbinnen de cliënt BeautyClinic Global moet informeren wordt mede bepaald aan de hand van het nadeel dat BeautyClinic Global lijdt door het verstrijken van de tijd. In geval van een gegronde klacht heeft BeautyClinic Global het recht om, naar eigen keuze, het gebrek in de cosmetische zorg te herstellen of het door de cliënt verschuldigde bedrag voor de cosmetische zorg (deels) te crediteren. Een klacht geeft de cliënt niet het recht om de eer en goede naam van BeautyClinic Global publiekelijk aan te (laten) tasten. Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde, verbeurt de cliënt aan BeautyClinic Global een direct opeisbare boete van € 100 per uitlating, en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt. Voor afhandeling van klachten zie het kopje klachtenprocudure

ARTIKEL 7 – BIJZONDERE BEPALINGEN

Alle dossierstukken en digitale gegevensbestanden betreffende de cliënt met daarin onder meer onderzoeksresultaten, (röntgen)foto’s, scans etc. zijn eigendom van BeautyClinic Global bewaart gegevens tenminste 5 jaar met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Tegen betaling van een redelijke vergoeding kan de cliënt hiervan afschriften krijgen. Op alle overeenkomsten en cosmetische zorg van BeautyClinic Global is Nederlands recht van toepassing. In geval van een gerechtelijk geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd hiervan kennis te nemen.

ARTIKEL 8 – GEHEIMHOUDING

BeautyClinic Global is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan door de cliënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. BeautyClinic Global is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. BeautyClinic Global zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

ARTIKEL 9 – IDENTITEIT EN VERSTREKKEN VAN INFORMATIE

De cliënt geeft de consulent/arts/plastisch chirurg/therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van BeautyClinic Global te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is BeautyClinic Global gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

ARTIKEL 10 – NO SHOW, ANNULEREN AFSPRAAK, NIETVERSCHIJNEN OF VERZUIM

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.. Bij verzuim van een laser-, injectables- of huidverbeteringsbehandeling wordt een bedrag van 50 procent van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. Beautyclinic Global brengt bij de cliënt minimaal 50 euro in rekening als: – consultafspraken 48 uur of korter van tevoren worden afgezegd; – behandelafspraken 2 werkdagen of korter van tevoren worden afgezegd; – de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt. Aanbetalingen op ingeplande behandelingen geannuleerd. In alle gevallen worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Consult kosten €50,- per gevoerd consult
Administratie kosten €25,-

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van BeautyClinic Global als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

ARTIKEL 11 – UITVOERING BEHANDELOVEREENKOMST

BeautyClinic Global zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen + van goed vakmanschap, uitvoeren of laten uitvoeren. BeautyClinic Global heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. BeautyClinic Global hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen, maar zal dit met cliënt overleggen.

ARTIKEL 12 – RESULTATEN COSMETISCHE BEHANDELING

De cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, , infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende behandeling uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende behandeling kan extra kosten met zich meebrengen voor u als cliënt.

ARTIKEL 13 – RESULTATEN MEDISCHE BEHANDELING

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/behandelaar heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

ARTIKEL 14 – OPZEGGING OF OPSCHORTING VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens BeautyClinic Global, of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medecliënten.

ARTIKEL 15 – INFORMATIE VOOR PRESENTATIEDOELEINDEN

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt, zal BeautyClinic Global (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

BeautyClinic Global is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

???? Hulp nodig?