Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van beauty clinic global

Versie 01-03-2018

Algemene Voorwaarden – Beauty Clinic Global

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle, promoties, diensten, producten en materialen van Beauty Clinic Global en alle daaraan verbonden (para)medici, medisch-cosmetische consulenten en assistenten. Wanneer er een overeenkomst met de cliënt wordt gesloten (zoals behandelovereenkomsten), zullen deze algemene voorwaarden daar onderdeel van uit te maken.

Beauty Clinic Global is statutair gevestigd op De Heemstraat 16 , 2525 EK Den Haag en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 860772664 en bij de belastingdienst onder BTW nummer: NL8607.72.664B01

Artikel 1 – Definities Algemene Voorwaarden

Hieronder enige definities van deze algemene voorwaarden:

1. Zorgverlener: Beauty Clinic Global en/of de daarbij werkzame (para)medici, medisch-cosmetische consulenten en assistenten. Zijnde: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die in de uitoefening van een (para)medisch beroep of bedrijf een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de Zorgverlener.

3. Diensten: alle door de Zorgverlener te leveren of uit te voeren diensten, behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.

4. Producten: gebruikte en geleverde producten van Beauty Clinic Global

5. Patiënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu. Dit kan maar hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever.

6. Behandelovereenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de Zorgverlener zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt, is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis.

7. Klachten en Geschillencommissies: www.dokh.nl

 

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de Zorgverlener gesloten behandelingsovereenkomst.

2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Zorgverleer derden betrekken, welke hij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vereist.

3. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Zorgverlener derden dienen te worden betrokken.

4. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Zorgverlener en Opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.

5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk in een daartoe strekkende overeenkomst tussen de Zorgverlener en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

6. De Zorgverlener draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de patiënt een afschrift daarvan.

7. De Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden voor zover dat van toepassing is.

8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Zorgverlener en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

12. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

13. Beauty Clinic Global aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgevers of patiënten. Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.

 

Artikel 3 – Voorafgaande toestemming

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.

2. Als de patiënt dat verzoekt, legt de Zorgverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de patiënt een afschrift daarvan.

 

Artikel 4 – De behandelovereenkomst

1. De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de Zorgverlener de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetische behandelingen en/of geneeskundige handelingen.

2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de Patiënt.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.

4. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de Patiënt mondeling en desgewenst schriftelijk door de Zorgverlener geïnformeerd over:

a. de intakeprocedure;

b. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

c. alternatieven voor de behandeling;

d. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;

e. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;

f. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;

g. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;

h. als van toepassing: welke Zorgverlener feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;

i. de informatie/instructies voor de Patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;

j. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;

k. de instructies voor de Patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Patiënt contact moet opnemen;

l. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;

m. deze algemene voorwaarden, welke direct tijdens de intakeprocedure of in ieder geval vóór de aanvang van de eerste behandeling aan Patiënt ter hand worden gesteld. 

n. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart Patiënt deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

Artikel 5 – Aanbiedingen 

Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na verstrijken van deze termijn vervallen is.

Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma of andere kortingsprogramma’s of -acties.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de Zorgverlener

1. De Zorgverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed Zorgverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de Zorgverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.

2. De Zorgverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicatie, en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid voldoet de Zorgverlener bij de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Daar waar de toetsingscriteria afwijken van deze Algemene Voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

4. De Zorgverlener zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige Zorgverlener voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De Zorgverlener zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de Patiënt bespreken.

5. Voor de nazorg voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de Patiënt contact moet opnemen met de Zorgverlener.

6. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Zorgverlener aantekening van de gegevens over de gezondheid van de Patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. De Zorgverlener zal de overeenkomst naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Opdrachtgeverschap uitvoeren.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Zorgverlener worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Zorgverlener het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Onder de in twee genoemde gegevens wordt ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs.

4. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan Zorgverlener een geplande opdracht, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Zorgverlener verschuldigd.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van realisatie worden beïnvloed. Zorgverlener zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een eventuele verandering van het tijdstip van realisatie op de hoogte brengen.

3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen hebben, zal de Zorgverlener de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Wijziging van de overeenkomst vanwege gronden genoemd in lid 1, 2 en 3 gebeurt in overleg met de Opdrachtgever. Zorgverlener bevestigt zodanige wijziging van de overeenkomst.

5. Zorgverlener is gerechtigd om de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen die betrekking hebben op de in de overeenkomst overeengekomen opdracht.

6. De kosten voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang de Zorgverlener door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.

2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Zorgverlener de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Opdrachtgever, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.

3. Zorgverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden indien:

a. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst Zorgverlener ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende nakomt.

4. Voorts is de Zorgverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zorgverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Zorgverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

6. Zorgverlener behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

1. De tarieven voor de dienstverlening door Zorgverlener worden aan Opdrachtgever bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging.

2. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt Zorgverlener zich het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.

4. De Zorgverlener mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan de Zorgverlener, dat in redelijkheid niet van Zorgverlener mag worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5. Zorgverlener bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel onverwijld middels een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.

6. Bij discrepanties tussen prijzen op de prijslijst en prijzen gevonden elders op de website geldt de prijs zoals getoond op de prijslijst.

 

Artikel 10 – Betaling

1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij alle behandelingen moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan. Het staat Zorgverlener en -gever vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Betaling van de diensten facturen dient direct te geschieden na de gedane dienst.  

3. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Zorgverlener onmiddellijk opeisbaar.

4. De Opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

Artikel 11 – Annuleringen

1. Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door Patiënt, of zonder dat de Patiënt verschijnt niet worden afgezegd, kunnen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien er alleen een consult gepland stond zullen de kosten 50 euro bedragen.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Indien Zorgverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. 

2. Zorgverlener is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Zorgverlener toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

3. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Zorgverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met Zorgverlener steeds geacht Zorgverlener hiervoor te vrijwaren.

5. Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Zorgverlener lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de Patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

 

Artikel 13 – Persoonlijke gegevens en geheimhouding

1. Zonder expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van Patiënt wordt geen persoonlijke en medische informatie verstrekt over Patiënt aan Opdrachtgever.

2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zorgverlener is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zorgverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zorgverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De Zorgverlener beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Zorgverlener nadat de opdrachtgever en/of patiënt de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de Zorgverlener ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Zorgverlener per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Opdrachtgever en Zorgverlener komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen alvorens deze bij een van den geschillencommissies neer te leggen.

6. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

7. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde Geschillencommissies of aan de rechter.

8. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter in de Rechtbank Amsterdam.

9. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.

10. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Zorgverlener en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Chat openen
1
Hallo 👋
Hoe kunnen wij jou helpen.